اخباراقتصادجامعه

دو کانال آب زراعتی در سمنگان به بهره گیری سپرده شد

 ایبک/ 6 جدی/ باختر

 کارساخت دو کانال آب زراعتی در ولسوالی خلم ولایت سمنگان تکمیل شد و امروز به بهره گیری سپرده شد.

ملا محمد عمر انس، رییس حوزه دریایی خلم  ایبک ؛ به خبرنگار آژانس باخترگفت: کار این پروژه ها به هزینۀ 102 میلیون و 150 هزار افغانی از بودجۀ بانک جهانی تکمیل شده است. او گفت که کانال اول به درازای یکهزارو پنجصد وشصت متر وپهنای دو عشاریه پنج متر وبلندی یک عشاریه پنج متربا نصب دروازه های آهنی به منظورجلوگیری از ضایعات آب ساخته شده است. همچنان کانال دوم در قریه چوچمن ولسوالی خلم به درازای 1769 متر وپهنای 2،5 و بلندی 1،5 با نصب دروزاه های آهنی به خاطر جلوگیری از ضایعات آب ساخته شده است.

در همین حال انجنیر عبدالقدوس یک تن از مسوولان ریاست حوزه دریایی خلم – ایبک گفت که با ساخت این کانال ها مشکل آب زراعتی و آشامیدنی بیش ازدوهزار خانوادۀ که در مسیر این کانال ها زیست دارند، رفع شده است.

شیرمحمد دهقان قریه چوچمن ولسوالی خلم گفت: با ساخت این کانال ها ازتخریب کشت زار های ما جلوگیری می شود.

محفوظ حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا