جامعه

بهره گیری ازچندین کانال آبیاری در هرات

شهرهرات 8 اسد باختر
چندین کانال آبیاری درولسوالی های انجیل وگذره امروز به بهره برداری رسید.
دست کم پنج کانال آبیاری ،ساختمان آبی وسربند درهرات که باهزینه نزدیک به سی میلیون افغانی ساخته شده است امروز ازسوی محمد آصف رحیمی والی آن ولایت ونصیراحمد درانی وزیرزراعت وآبیاری کشور به بهره برداری رسید.
سربند خوشباشان که ازطریق پروژه سازگاری بااقلیم ساخته شده است وهمچنان کانال چودنگر واردوی خان که ازطریق پروژه تنظیم آب بالای مزرعه احداث گردیده است زمینه رابرای آبیاری ده ها هکتار زمین مساعد میسازد وازضیاع آب درکانال ها ومسیرهای آبی جلوگیری خواهد کرد.
والی هرات ازمردم خواست تا درحفظ ومراقبت پروژه ها وهمچنان درجهت کمک به تامین امنیت که زمینه ساز اجرای بهترپروژه ها میباشد همکاری نمایند.
نصیراحمد درانی وزیرزراعت نیزاطمینان داد که به خاطرتوسعه بخش زراعت برنامه های بیشتری روی دست گرفته میشود.
همزمان بااین برای نخستین بارصادرات انگور وکشمش ولایت هرات به کشورهای خارج آغازشد.
قراراست ازطریق این برنامه انتقال بالغ برهفت هزارتن انگور وکشمش ولایت هرات به کشورهای منطقه وجهان آغازشود.
این درحالیست که شب گذشته محمد آصف رحیمی والی هرات دردیدارباوزیرزراعت خواهان توجه بیشتر به متضرران خشکسالی به خصوص دهقانان ومالداران هرات شد.
گفته میشود خشکسالی های اخیربالغ بردوازده هزارخانواده ازباشند گان محروم ولایت هرات را به شدت متضررساخته است .ختم/سیدحبیب

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا