سیاست

کمیسیون های مشرانوجرگه جلسه کردند

کمیسیونهای مشرانوجرگه امروز برگزار وروی موضوعات مختلف بحث نمودند

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی مشرانو جرگه به آژانس اطلاعاتی باختر، درجلسه کمیسیون اقتصاد ملی، مالی وبودجه به ریاست مولوی عبدالوهاب عرفان ، صعود سرسام آورقیمت گازمایع ، مورد نگرانی شدید کمیسیون قرارگرفت وقرارشد که وزیرتجارت، رئیس مواد نفتی ، رئیس اتاق های تجارت وریس هیئت مدیره اتاقهای تجارت درجلسه روزدوشنبه مورخ 23 عقرب این کمیسیون شرکت ودرزمینه توضیحات دهند ونیزتاکید شدکه دولت مکلف است تا تدابیرپیشگیرانه ولازمی را جهت کنترول نرخ مواد اولیه اتخاذ نماید وجلو افراد فرصت طلب واستفاده جورا که همواره در مواقع خاص ازوضعیت سؤ استفاده می نمایند بگیرد.

همچنان درجلسه سید محمد سعیدی سناتورولایت میدان وردک ازبد امنی راۀ جلریزآن ولایت که از سوی افراد غیر مسوول بر مال وجان عابرین تاخت وتاز صورت می گیرد به کمیسیون معلومات داد و تاکید شد که ارگانهای ذیربط راه را هرچه عاجل تحت کنترول امنیتی قرار داده واز نتیجه به کمیسیون اطلاع دهند.

همینگونه درجلسه موافقتنامه های تاسیس بانک مواد غذایی سارک وایجاد پوهنتون جنوب آسیا سارک، موافقتنامه ترانزیتی میان افغانستان وتاجکستان وموافقتنامه مساعدت قضایی میان افغانستان وامارات متحده عربی مطالعه گردید.

درجلسه کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به ریاست حاجی داوود اساس ، ضمن حمایت ازآماده گی هندوستان مبنی برتعلیم وتربیه افسران اردوی ملی ،حملات تروریستی وانتحاری درروزهای عید سعید اضحی درولایات بغلان، بادغیس وپکتیا شدیداً تقبیح گردیده یک عمل غیرانسانی خوانده شد و ازارگانهای امنیتی کشورخواسته شد تا درتامین امنیت مردم تلاش بیشترنمایند.

درجلسه کمیسیون امورزنان به ریاست خیرالنساء غمی روی موافتنامه های تاسیس بانک مواد غذایی، مساعدت قضایی درمسایل مدنی وتجارتی میان افغانستان وامارات متحدۀ عربی وموافقتنامه تجارت ترانزیتی میان افغانستان وتاجکستان بحث های صورت گرفت.

درجلسه کمیسیون شوراهای ولایتی به ریاست حاجی مکرم خان ناصری، یاد داشت تفاهم میان افغانستان ومالیزیا درمورد استقرارنیروهای نظامی آنکشور،رد گردید و تفاهم نامه همکاری درزمینه مهارتهای فنی وتوسعۀ منابع انسانی میان وزارتهای کارواموراجتماعی افغانستان وایران وروی پروتوکول تفاهم لوله های آبگذر میان افغانستان وتاجکستان بحث صورت گرفت و تایید گردید.

درجلسه کمیسون امورمعلولین وبازمانده گان شهدا به ریاست سید محمد سادات ناصری ، برعلاوه بحث در مورد سهم واشتراک نماینده گان معلولین ،مهاجرین وباز مانده گان شهدا درلويه جرگه عنعنوی ، تصمیم اتخاذ شد که هیئت کمیسیون برای دریافت مشکلات مهاجرین ، از مراکز آنان بازدید نماید.

درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست عارف الله پشتون روی موافقتنامه های تاسیس بانک مواد غذایی سارک وایجاد پوهنتون جنوب آسیا سارک، موافقتنامه ترانزیتی میان افغانستان وتاجکستان وموافقتنامه مساعدت قضایی میان افغانستان وامارات متحده عربی بحث صورت گرفت و قرارشد که مسوولین وزارتهای امورخارجه، تجارت، عدلیه وتحصیلات عالی دریکی ازجلسات کمیسیون دربرخی موارد آن توضیحات ارایه دهند.

درجلسه کمیسیون امورتقنینی، عدلی وقضایی به ریاست مولوی غلام محی الدین منصف روی عرایض واصله بحث صورت گرفت وغرض اجراات به مراجع مربوط راجع گردید.

درجلسه کمیسیون اموردینی، فرهنگی ،معارف وتحصیلات عالی به ریاست مولوی محمود دانشجو ،موافقتنامه تجارتی واقتصادی میان افغانستان وفدراسیون روسیه مورد تایید قرارگرفت وقرارشد که روی موافقتنامه تاسیس بانک مواد غذایی سارک درجلسه بعدی صحبت به عمل آید.

درجلسه کمیسیون اموراقوام وقبایل به ریاست حاجی بایمراد قوینلی، روی برگزاری جرگه عنعنوی مباحثی صورت گرفت وبرگزاری لویه جرگه عنعنوی مورد تایید کمیسیون قرارگرفت.

درجلسه کمیسیون مواصلات ومخابرات به ریاست انجنیراحمد جاوید رؤف برعلاوه بررسی عرایض واصله روی جلوگیری ازغصب زمینها دولتی درولایات هرات، بلخ، خوست ولوگرصحبت به عمل آمدو قراربرآن شد که هیئت کمیسیون بعدازختم لویه جرگه عنعنوی ازولایات متذکره دیده نموده ودرمورد جلوگیری ازغصب زمینهای دولتی با مسوولین مربوط صحبت وتصامیم اتخاذنمایند.

درجلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست داکترزلمی زابلی، سناتورلطف الله بابا ازشرکت هیئت مشرانوجرگه در33 همین اجلاس (پی جیA ) که به تاریخ 28 اکتوبردرکولمبو مرکز سریلانکا تدویرگردیده بود به اعضای کمیسیون مفصلاً” معلومات ارایه نمود .قابل ذکراست که جزئیات این گزارش قبلاً” ازسرویس های خبری نشرگردیده است.

همچنان درجلسه روی شکایات سرمایه گزاران ومتشبثین خصوصی ازنبود محلات مناسب وجوازفعالیت، اعماربلند منزل های خودسروبدون ماسترپلان ازسوی زورمندان بحث صورت گرفت وقرارشد که سرپرست وزارت امور شهر سازی، شاروال کابل، رئیس عزیزی بانک، رئیس گلبهارسنتر ورئیس شرکت اونیکس دریکی ازجلسات کمیسیون شرکت نمایند.

همینگونه پیرامون آنعده موسسات تحصیلات عالی خصوصی که جوازفعالیت ندارند، با تفاهم وزیرکارواموراجتماعی، رئیس عمومی موسسات تحصیلات عالی خصوصی وزارت تحصیلات عالی فیصله گردید که الی اخذ جوازازمراجع قانونی، فعالیت آنان متوقف گردد ونیزقرارشد که رؤسای موسسات تحصیلی خصوصی آزاد اسلامی، کاروان، سپین غر،رنا، آریانا، روشان، پیام نوروجامع المصطفی درجلسه آینده شرکت نمایند.

همچنان قرارشد که شاروال کابل ورئیس شرکت هیواد وال درجلسه بعدی کمیسیون بنابرشکایت اهالی قلعه زمان خان شهرکابل مبنی برعدم اعمارسرک آن ساحه حضوریابند درغیرآن کمیسیون ازراه های قانونی دیگراستفاده خواهند کرد ونیزروی عدم حضورروسای گمرک ولایات ننگرهاروهرات بحث صورت گرفت وقرارشد که درجلسه آینده معین گمرکات وزارت مالیه وروسای متذکره شرکت نمایند درغیرآن کمیسیون اقدامات مقتضی خواهند کرد.

دراخیرجلسه قرارشد که معاون لوی سارنوالی روی شکایت باشنده گان مرکزولایت بامیان ازغصب یکهزارو دوصد باب دوکان توسط زورمندان معلومات دهد. قابل ذکراست که درجلسه قبلی اظهارات والی ولایت بامیان قناعت کمیسیون رادراین زمینه فراهم ننموده موضوع به لوی حارنوالی محول گردیده است اما تا حال ازآن مقام گزارشی به کمیسیون نرسیده است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا