اخبارجامعه

کمک به صدها دهقان دربغلان

شهرپلخمری 17 دلو باختر
صدها دهقان دربغلان، خوراکه حیوانی وپول نقد دریافت کردند.
این برنامه حمایتی، ازسوی نهاد ‹ دست به دست › وبه همکاری ریاست زراعت بغلان، راه اندازی شده است.
ولی امرخیل مسوول رسانه های ریاست زراعت بغلان به آژانس باخترگفت: دراین دور، نزدیک به هزاردهقان درسه ولسوالی بغلان، هرکدام دوصد کیلوگرام خوراکه حیوانی و پنج هزاروهشت صدو پنجاه افغانی پول نقد دریافت کردند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا