اخباراقتصادجامعه

علاقمندی تجار به ساخت و ساز کارخا۹نه ها درپارک صنعتی لوگر

شهر پل علم ۲۲ دلو باختر
شماری از تجارعلاقمند اند که درپارک صنعتی لوگربه ساخت و ساز کارخانه ها بپردازند.
مولوی شبیراحمد صدیقی، رییس صنعت وتجارت لوگر به آژانس باخترگفت: که یک جریب زمین درپارک متذکره درمقابل بیست نه هزار دالرامریکایی به تجار، آنهم در سه قسط وبرای پنج سال توزیع می شود.
صدیقی افزود: پارک صنعتی درولسوالی محمد آغه لوگر به یک سب استیشن برق مستقل ضرورت دارد که به همکاری ریاست برشنا درآینده نزدیک نصب خواهد شد.
این پارک در ولسوالی محمدآغه لوگر درپنج صد جریب زمین بطورمعیاری اعمار گریده است که تاکنون بیش ازشصت تن ازتجار درخواست شان را برای دریافت زمین به ریاست صنعت وتجارت آن ریاست تسلیم نموده اند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا