اخباراقتصادجامعه

عاید پنج ملیونی اداره ی احصائیه و معلومات ارزگان

ترینکوت 10 جدی باختر
مسوولان، از عاید پنج ملیونی اداره ی احصائیه و معلومات ارزگان خبردادند.
این عاید از درک توزیع تذکره و رسیدگی به اسناد وتصادیق مردم، به دست آمده است.
یک مسوول ریاست احصائیه ومعلومات ارزگان به آژانس باخترگفت که درسه ماه اول آنان پنج ملیون افغانی عاید به دست آورده اند.
اوگفت که دراین سه ماه، بیش ازشش هزار تذکره ی الکترونیکی و سه هزارو دوصد تذکره ی کاغذی به مردم توزیع کرده اند و همچنان تذکره و اساس یک هزارو نه صد مراجعه کننده تایید شده است.
ازسویی هم دراین مدت، برای یک هزارو چهارصد کودک تولد کارت توزیع شده است.
مسوولان ریاست احصائیه ومعلومات ارزگان می گویند که با گسترش خدمات درتلاش افزایش عایدات اند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا