اخبارجامعه

توزیع تخم های اصلاح شده وکود کیمیایی به صدها دهقان درقندهار و هلمند

لشکرگاه 6 حوت باختر
صدها دهقان درقندهار وهلمند، تخم های اصلاح شده ی بذری وکود کیمیایی دریافت کردند.
این کمک ازسوی سازمان خوراک وزراعت جهان، برای دستگیری دهقانان ورونق کشت وکار، به دهقانان نیازمند توزیع شده است.
منابع اداره های زراعت قندهار وهلمند به آژانس باخترگفتند که دراین دور، هفت صدو شصت وهشت دهقان درهلمند وپنج صد دهقان هم درقندهار، تخم های اصلاح شده ی بذری وکود کیمیایی دریافت کردند.
دراین بسته های کمکی، هردهقان، پنجاه کیلوگرام تخم اصلاح شده ی بذری وپنجاه کیلوگرام کود سفید دریافت کردند.
دهقانان ازکمک های سازمان خوراک وزراعت جهان ونیزتلاش های امارت اسلامی برای رونق زراعت درافغانستان، سپاسگزاری کردند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا