اخباراقتصادجامعه

به مشکلات رسانه ها در بغلان توجه می شود

پلخمری/۸ جدی/ باختر

کمبودهاومشکلات تخنیکی وغیرتخنیکی رسانه هادرولایت بغلان در بازدید آمراطلاعات ریاست اطلاعات وفرهنگ ولایت بغلان ازتنویرگروپ رادیوتلویزیون ملی وافغان کیبل بررسی شد.

این مشکلات شامل بلندبودن  صرفیه بر ق، پرداخت مالیات درموجودیت عدم عواید موضوع بلند بودن کرایه جایداد رسانه هاواگذاری غیرمعیاری اعلانات ازجانب دونر ها و عدم ترتیب کارت هویت ازجانب ریاست اطلاعات وفرهنگ به خبرنگاران رسانه های آزاد ازجمله مواردآزاردهنده به خبرنگاران ولایت بغلان محسوب میگردد.

به گزارش آژانس اطلاعاتی باختر: مولوی عبدالفتاح رحیمی آمراطلاعات ریاست اطلاعات وفرهنگ  بغلان طی بازدید ازرسانه های صوتی وتصویری بغلان در ملاقات هایش بامسوولان رسانه هاو خبرنگاران وظایف ومکلفیت های مسلکی خبرنگاران رادرراستای اطلاع رسانی درپرتواهداف وبرنامه های امارت اسلامی که مبتنی برشریعت وسنت استواراست برجسته ساخت.

آمراطلاعات با قدردانی ازتلاش های خبرنگاران درراستای اطلاع رسانی ازریاست اطلاعات وفرهنگ به حیث حامی رسانه ها وخبرنگاران دربغلان یادکرد وروی بهبود یافتن امور نشرات تاکید کردواطمینان داد که ریاست اطلاعات وفرهنگ درفراهم ساختن شرایط مساعدکاری برای رسانه ها وخبرنگاران ازهیچ نوع همکاری دریغ نخواهد ورزید.

حارث سیارمسوول تلویزیون تنویر‌ورادیوآرزوبا خورسندی ازملاقات باآمراطلاعات ،مشکلات اقتصادی وتخنیکی تنویرگروپ رابرجسته ساخت وخاطرنشان کردکه تامین روابط نقش اساسی درمرفوع ساختن مشکلات دارد.

سپس آمراطلاعات ازبخش های مختلف رادیوتلویزیون تنویر رادیوآرزو رادیوتلویزیون ملی وافغان کیبل بازدید کرد ،مشکلات وکمبودات شان راازنزدیک بررسی کرد وبرای مرفوع ساختن این چالش ها اطمینان داد.

خالقیار

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا