اخبارجامعهآموزش

برگزاری امتحان دوره عالمیه، عالیه وخامسه علمای کرام درتخار

شهرتالقان 1 دلو باختر
امتحان دوره ی عالمیه، عالیه وخامسه ی علمای کرام در تخار امروز با حضورداشت معین وزارت معارف وهیئت اعزامی وزارت تحصیلات عالی برگزارشد.
مولوی عبدالحق صادق، معین تضمین کیفیت وزارت معارف از رهبری پوهنتون تخار وریاست معارف این ولایت خواست، شفافیت وعدالت را در اخذ امتحان درنظرداشته باشند.
مولوی کمال الدین منیب رئیس پوهنتون تخار درمراسم اخذامتحان گفت: در امتحان امروزی از دوره خامسه یک هزاروپنجاه تن، از دوره عالمیه سه صدو پنجاه تن و از دوره عالیه پنج صدوشصت تن شامل هستند، روند اخذ امتحان پنج روز ادامه دمی یابد و پس ازامتحان، آنانی که نمرات کامیابی اخذ نموده باشند، اسناد تحصیلی به سویۀ ماستر، لسانس و بکلوریا دریافت خواهند کرد.
طبق یک خبردیگر، نزدیک به دوصد عالم درپنجشیر امتحان سالانه عالیه و عالمیه را سپری کردند.
این علما و فاضلان در این آزمون، از مدارس دینی خصوصی و جهادی شرکت کرده بودند.
هیئت اعزامی ریاست جامع تخصصات وزارت تحصیلات عالی از زوند امتحان نظارت داشتند.
مفتی حبیب الله نوری قتاده رییس معارف پنجشیرمی گوید: دراین آزمون درمجموع ۱۵۰ تن فارغان و فاضلان شرکت داشت و از این میان ۹۰ تن شان را عالمیه و ۶۰ تن دیگر آن شامل عالیه می‌باشد.
یک خبردیگر حاکیست: امتحان تثبیت سویه دوره های خامسه، عالیه وعالمیه از سه هزارو هفت صدو شصت و چهار طالب العلم مدارس خصوصی معارف شهرو ولسوالی های فاریاب ،تحت نظر هیئت اعزامی وزارت معارف و اساتید این ولایت آغاز شد.
مولوی سید حفیظ الله معتصم بالله رئیس معارف فاریاب واعضای نظارت تعلیمی آن اداره از جریان امتحان بازدید و نظارت بعمل آوردند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا