اخبارجامعه

برای رشد اقتصاد خانواده ها برای شماری از زنان درسمنگان، گوسفند توزیع شد

ایبک 21 دلو باختر
برای رشد اقتصاد خانواده ها، برای شماری از زنان درسمنگان گوسفند توزیع شد تا بااستفاده از محصولات لبنی و نسل گیری امرار حیات کنند.
درچارچوب این برنامه که ازسوی نهاد افغان اید، به همکاری ریاست زراعت ومالداری سمنگان تطبیق می شود، امروز برای سی زن نیازمند، برای هر کدام دو گوسفند توزیع شد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا