اخباراقتصادجامعهTOP

افزایش چهل وشش درصدی درعواید ریاست برشنای کندهار

شهرکندهار26 قوس باختر
عواید ریاست برشنای کندهار، چهل وشش درصد افزایش یافته است.
به اساس آمارارائه شده، درهشت ماه گذشته ی امسال ، ریاست برشنای کندهار، بیش ازهفت صدو نودو نه ملیون وسه صد هزار افغانی عاید داشته است درحالی که این مبلغ درهشت ماه نخست سال گذشته، سه صدو شصت وهشت ملیون و پنج صدو هشتاد وشش هزار افغانی بود.
این رقم، افزایش چهل و شش درصدی درعواید ریاست برشنای کندهار را نشان می دهد.
یک منبع ریاست برشنای کندهاربه آژانس باخترگفت که این عواید ازجمع آوری صرفیه ی برق و خدمات برق رسانی به دست آمده است.
اوگفت تلاش دارند تا با گسترش خدمات برق رسانی وجمع آوری پول ازقرض داران، میزان عواید را بیشتر سازند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا