اخباراقتصادجامعه

افزایش سی وپنج درصدی عواید مستوفیت فاریاب

شهرمیمنه 26 قوس باختر
مسوولان، ازافزایش سی وپنج درصدی عواید مستوفیت فاریاب خبردادند.
به اساس آمارارائه شده، درهشت ماه نخست امسال، مستوفیت فاریاب، بیش ازپنج صدو پنجاه ویک ملیون وهشتاد هزارافغانی عاید داشته است درحالی که این مبلغ در هشت ماه نخست سال پار، بیش ازچهارصدو هفت ملیون و چهارصدو پنجاه هزار افغانی بوده است.
این ارقام، افزایش سی وپنج درصدی درعواید مستوفیت فاریاب را نشان می دهد.
قاری محمد اکبر عمری آمر عواید مستوفیت فاریاب به آژانس باختر گفت که ایجاد شفافیت درجمع آوری عواید وافزایش عواید اداره های پاسپورت، احصائیه و معلومات، تجارت وصنایع و ترافیک ، باعث افزایش در عواید مستوفیت شده است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا