اخبارامنیتTOPآموزش

اطلاعیه قومندانی عمومی اکادمی پولیس

 

کابل2 حوت باختر

به اطلاع داوطلبان واجدین شرایط شمولیت در پوهنځی های مختلف قومندانی عمومی اکادمی پولیس که قبلاً معاینات فزیکی را موفقانه سپری نموده و فورمه اداره ملی امتحانات را اخذ نموده اند، رسانیده می شود.

که هرچه عاجل فورمه متذکره را طی مراحل نموده، بعد از تائید مراجع ذیربط الی روز شنبه ۱۳/۸/۱۴۴۵ هـ ق مطابق ۵/۱۲/۱۴۰۲، به کمیسیون مربوط تسلیم نمایند تا شرکت شان در امتحان کانکورتضمین گردد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا