سیاست

کمیسیونهای مشرانو جرگه جلسه کرد

کمیسیونهای مشرانوجرگه امروز  جلسه نمود ه و روی موضوعات مختلف بحث کردند
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی مشرانو جرگه به آژانس اطلاعاتی باختر، درجلسه کمیسیون رفاه عامه به ریاست عبدالحنان حق ویون،روی گزارش لطف الله باباسناتورولایت ننگرهارمبنی برکاستی هاوکمبودی هادرعرضه خدمات صحی به مردم آن ولایت بحث گردیدونیزشکایات انستیتیوت های خصوصی دربخش صحت که مدعی اند وزات صحت عامه به حمایت سکتور خصوصی در بخش صحت توجه نداردونیز آن وزارت با انسجام کار های اکادمیک انستیتوت های خصوصی ،برخورد سلیقه یی مینماید؛با حضورداشت مسوولین این انستیتیوت ها صحبت نموده،قراربرآن شدکه سرپرست وزارت صحت عامه غرض وضاحت موارد فوق به یکی از جلسات کمیسیون معلومات دهد.
  در جلسه کمیسیون اموراقوام وقبایل به ریاست حاجی بایمراد قوینلی،روی  نبودبرق درولسوالیهای منگجک ،مردیان ،خانقاه وفیض آباد ولایت جوزجان صحبت گردیده،تاکیدشدکه وزارت انرژی وآب از برق وارداتی به مردم ولسوالیهای متذکره برق توزیع نمایدونیزشکایات شهریان کابل از بلند بودن صرفیه برق  مطالعه وتصمیم اتخاذ گردید.
  درجلسه کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به ریاست روح گل خیرزاد،شهادت مردم بی گناه بشمول 6 طفل دراثرحملات قوای هوایی ناتودرولسوالی ژیری ولایت کندهار شدیدآ تقیبح گردیده،تاکید گردید که از تکرار بمباردمان محلات مسکونی مردم،جدآ خود داری گردد.در بخش دیگرجلسه شکایات باشنده گان شهرکابل مبنی برعدم توزیع پاسپورت به آنهابررسی شده،تصمیم اتخاذگردیدکه رئیس پاسپورت به یکی از جلسات کمیسیون در زمینه به سوالات سناتوران پاسخ دهد.
در جلسه کمیسیون سمع شکایات به ریاست داکتر زلمی زابلی ،شکایات باشنده گان ناحیه رحمان مینه مبنی برنبود زمین برای قبرستان آنها،عدم اعمار سرک های فرعی و توقف کارساختمان مکتب این ناحیه را با رئیس معارف شهر کابل و معاون شاروالی مطرح کردید که در جلسه معاون شاروالی ضمن صحبت متعهد گردید که امروز جغل اندازی سرکهای این ساحه را آغاز و برای قبرستان مردم زمین را مشخص خواهند کرد. همچنان رئیس معارف طی صحبتی در جلسه تصریح نمود که مکتب ناحیه متذکره را تا آواسط ماه حوت سال روان در ساحه بلاک نهم رحمن مینه افتتاح خواهند کرد .در بخش دیگر جلسه شکایات تعداد از اهالی شهرایبک ولایت سمنگان که مدعی اند برخی زورمندان ملکیت های دولتی را در آن شهر غصب نموده ،بحث گردید.جلسه با در نظرداشت اهمیت موضوع فیصله نمود که هئیت کمیسیون به ریاست سناتور گل احمد اعظمی ساحه را ازنزدیک مشاهده وبعدآ کمیسیون در پرتو گزارش هئیت اجراات خواهند شد ،همچنان انتقال گزارش یکهزار زندانی افغانی از ایران باردیگر در جلسه مطرح گردیده ،تاکید گردید که وزارت امور خارجه در تفاهم با وزارت عدلیه در انتقال آنها اقدامات جدی نماید .
       درجلسه کمیسیون امورتقنین، عدلی وقضایی به ریاست حافظ عبدالقیوم ،معاون لوی حارنوالی  ضمن توضیح  گزارش کاری شش ماه اول سال 1390 آن ارگان در مورد قضیه کابل بانک گفت که  یک تعداد ملکیت های جدید در شهرنو،گلبهار سنتر ،گلبهارتاور ،30عراده موتر کاماز صفر کیلومترویک بال هلیکوپتر کام ایرازجمله املاک کابل بانک میباشد .
در بخش دیگر موافقتنامه تخنیکی ونظامی اداره موقت  افغانستان بانیروههای بین المللی همکاری وامنیت (آیساف)مورد بررسی قرار گرفته،تصمیم اتخاذ شد .
   درجلسه کمیسیون اموربین المللی به ریاست عارف الله پشتون در مورداخراج اجباری مهاجرین افغانی ازکشورهای  هالند،سویدن وفلندبحث شده،تصمیم برآنشد که وزیرامورمهاجرین ،معین وزارت خارجه  ونماینده دفترکمیشنری عالی سازمان ملل متحد درامورپناهنده گان  به یکی ازجلسات کمیسیون درزمینه معلومات دهند. هکذاموافقت نامه آیساف بااداره موقت جمهوری اسلامی افغانستان غورشده،تاکیدگردیدکه درجلسه بعدی معینان وزارت های دفاع ملی،امورداخله و ریاست عمومی امنیت ملی در مورد توضیحات دهند .در جلسه کمیسیون امور زنان به ریاست خیر النسا غمی ،برعلاوه استماع گزارش سفرهیئت کمیسیون به ولایات کنرو ننگرهارروی مشکلات زنان وجستجوی را های حل رفع خشونت علیه آنها صحبت گردیده،  تاکید بعمل آمد که ارگانهای مسوول درراستای منع خشونت علیه زنان اقداماتی  راعملی نمایند.
درجلسه کمیسیون مصونیت وامتیازات وشوراهای ولایتی به ریاست حاجی مکرم خان ناصری، بعداز استماع گزارش کاری ربع دوم سال 1390 شورای ولایتی ولایت فراه،آن را تایید نمود و نیز عرایض واصله غرض اجراأت بعدی  به مراجع  مربوطه ارجاع گردید .
درجلسه کمیسیون اقتصادملی به ریاست مولوی عبدالوهاب عرفان،عریضه یکتن ازباشنده گان شهرکابل که مدعی  است شهرک رهایشی  بنام  دوستی واقع احمدشاه مینه راتاسیس ومبلغ دوصدوهشتادهزاردالر مبلغ بیست اپارتمان رابه کابل بانک تحویل نموده؛ولی بنابرمشکلات حسابی درآن بانک کاراعماراین شهرک معطل میباشد.جلسه بنابرتوضیحات موصوف تصمیم اتخاذنمودکه رئیس کابل بانک ومسوول کمیسیون نظارت ازبانک مرکزی همراباخلیل فیروزی رئیس پیشین آن بانک درزمینه معلو مات دهند.همچنان درجلسه گزارش ارسالی ربع اول ودوم سال1390 اداره نورم واستندردموردقناعت اعضای  کمیسیون  قرار نگرفته، تاکیدشدکه این اداره گزارش مفصل خود راارسال نمایدونیزعدم مصرف و تکمیل پروژه های انکشافی وزارت معادن بررسی گردیده،قراربرآن شدکه مسوولین آن وزارت  دریکی ازجلسات کمیسیون درمورد توضحات دهند.بهمینگونه شکایات ازمشتریان شرکت سا ختمانی اونکس مطالعه وقراربرآنشدکه مسوولین شرکت یادشده در  یکی ازجلسات  کمیسیون  پیرامون مشکلات آنهامعلومات دهند .درکمیسیون امورمعلولین،بازمانده گان شهداومهاجرین به ریاست سیدمحمد سادات ناصری ،باعضای کمیته دادخواهی جامعه معلولیت درمورد بزرگداشت ازسوم  دسمبر روزجهانی معلولین  صحبت گردیده،تصمیم   اتخاذ شد .
درجلسه کمیسیون مواصلات ومخابرات به ریاست انجینراحمدجاویدروف ،استملاک غیابی منزل یکتن ازشهریان کابل بامعاون شاروالی مطرح وموصوف ادعای نامبرده رابجادانسته وعده نمودکه دررفع مشکل  وی اقدام خواهندکرد.
درجلسه کمیسیون اموردینی،معارف وتحصیلات عالی به ریاست حاجی سلیمان یاری،مشکلات محصلین  ومتعلمین درکشوربحث شده،قراربرآنشدکه وزیر معارف درجلسه بعدی توضیحات دهد.
برمبنای یک خبردیگرمحمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه باتعدادازنماینده گان معلولین،امروز درمقر شورای ملی ملاقات  نمود  .
دراین ملاقات  نایب  اول مشرا نوجرگه ضمن استماع مشکلات آنها،متعهدگردیدکه هیئت رهبری واعضای کمیسیون امورمعلولین وبازمانده گان شهدادربرگزاری محفل بمناسبت یادبودازروزجهانی  معلولین همکاری خواهندکرد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا